10 June 2018

თარავიჰ ნამაზი


თარავიჰ ნამაზი

ჰუქმი და მიზეზი, რის გამოც ეს სახელი მიიღო

თარავიჰ ნამაზი ამაზის ეში ჯგუფურად შეასელი ზი. იერი სუნ. თარავიჰ ნააზის დარქმევის მიზეზი არის ის, რომ უსლიმე ყოვლი ოთხი უხლის შეეგ ისვენებნე. შესვენების მიზეზი კი, ოთხი უხლის მალობაში გრძყურანის კითხვა იყო.

აიშ (რაიალლჰუ ) ჰის ამალის (ლალლაჰუ ეი ვა ალლამ) მიერ რამაზან შეული მაის შეახე, როდეაც კითხე, გნირ უპასუხა: ჰის შუმავალ (ლალაჰუ ეი ვა ) რამაზნის ვე ქნებოა ეს თუ სხვაომელი , თემეტ ხლზე ტს არ ასრულებდა. ოთხ უხლს ლოცულ. მათი ამაზსა ა ხაივბის შეახებ იკით! შემდეგ კიევ ოთხ უხლს ასბდ. მათი ილააზსა ა ხაივბის შეახეაც არ იკით! შემდეგ ამ უხლს ლოცულ...“[1]

ლაჰის შუამავლი (ლლალაჰუ ლეიჰი ლლამ) ოთხ უხლი ამაზზე ორჯ ალმს მის, შედეგ კი, ისენებდ. როგორც იბნ (ადილაჰუ ) გადოგვემს, ერთ-ერთმა ააჰის შუამავა (ლაჰუ ეიჰი ვა ) ჰკით: ეი, ჰის შუმავალ, ღამის ამაზი ოგორი უნდა ოს?“ ალაჰის შუმაალმა (ალლაჰუ ეიჰი ა სალლა) უპასუხა: „-ორ სრულდე. თუ შიშობ, რომ გაგიენდე, მაშინ მხ ერთი მუხლი ვით ილოც![2]

აიშ (რაიალლჰუ ) თქვა: „ჰის შუამავალი (ალლაჰუ ალეიჰი ალლ) ძიის მაის ასულეის შედე, თენეამ ეტ უხლ ამაზს ოცულ. ყოველ ორ უხლზე სალამს აძლევ, შემდეგ კი, ხოლ ერ უხლ ვითრს ლცულ...“[3]

თარავ ამაის და დრო

ლაჰის შუამავლმა (ლლალლჰუ ვა ალლა) რამაზნის ში მუსლიმანები ნამაზს შეასულებლად ლის. ურაირ (ადიჰუ ) გადს მიხდვით, ალლაჰის შუმავამა (ალლაჰუ ალეიჰი ალლამ) ბრძ: ის, ვი რწმენითა იმით ამაზის თვ ლოცვით აიყვან, მისი არული ებ პატიე ქნ.“[4]

თარავიჰ მა ალისვიაც კაცეისთვისაც ნნ. იგი ძილის ამაზს (იშა - იასი ნამაზის) სუნის შე ვითრამდე -ორ უხლ ულდე. თარავიჰ მაის ვა ვითრი ნმაზ შეაც შესაძლელი, თუმ ოუწონ.
თარავიჰ მაის რო ამის ასულებამდე რძელდე, რადან უზენ აჰი ურში ბან: 73/6. , უფრო .

აიშ (რაიალლჰუ ) გადოცეის ვი, ლაჰის შუამავამა (ლა ეიჰი ამ) ერთ ამე ნამაზი ჯიდში შეასულ. ისათვი, რომ ან (სალლალლჰუ ეიჰი ამ) ნამაზილოც, სხვა ჯგუიც შეურთდ ის სგავად მაზი შერულ. შედეგ ამ ის იმ ორით, ნამაზი ჯიში შეასულ. ხალ ომავლდ. მეამე ან ეოთამით, ხახის იც შეარეით აიზა. მის შეეგ აჰის შუამავალი (ჰუ ეიჰი ამ) მათთაერთად აღარ გავი. ენიისას კი, ბრან: ახე ის, რაც კე. ის, რამაც ქვენთან ვლაში ამაბრკო ყო შიში იმი, რომ ნს იერ ამით შესრუული ნმაზი (თარავიჰ ნამაზი) თქვნთვის არძი (სავალდებულო) ამხარიყ.“ ამავი რამაზნში ოხ.[5]

მუხლებ დენობ

აიშა (ადიალაჰუ ნჰა) გადოგვემს:ალლაჰის ამავალი (ლალლაჰუ ეი ვა სალლა) რამანის ვე ქნოდა თუ ხვა ომელი , თერმეტ უხლზე ეტს არ ლცულ...“[6]

ჯაბირი (ადიალაჰუ ნჰ) გადოგვემს: ალაჰის შუამავალმა (ალლაჰუ ალეიჰ ა სალლა) რამანის თვში ვა უხლთან ად ვირი ვალ. მეორე დღეს, გათენებაე მეჯიში აველოდ. გამთენიისას მასან (ალლაჰუ იჰი სა) მივეით ა ვუთარით: ეი, ლაის შუმავალ! გელოდებოდით ოდის ოხვიდოდი ამაზე გაგვიძღვებ.’ შუმავამა (ლაჰუ ალეიჰი ვა სალლ) ბრ: მეში, ომ ის (თარავიჰ ნამაზი) თქვენთვის არძი არ გამხდარიყ.’“[7]

ეს არის , რაც ალლაჰის შუმალისან (ალალაჰუ ლეიჰი ლლამ) ჩვენე მოაღ. მის შე, მარ ინ -ჰატაბ (ადიალლაჰუ ) უსლიმე იმამი, უბა ინ ქა-ის ან შეკრიბა. ამგვარად, თარვიჰ მაზ ჯამათით შერულე აიწყ, რაც ემე გძელდე. უხლიან ზთან ად, სამ უხლ ვითრ ასბდნე. საჰბეებ ამგვარ მოქმეას ათანმდნე. მათ შეეგ ოსუ ხალიფეიდან ომელი ათ ნააეგ არ ასულ.

ალ-მუღნი- ათვამ: ამ აკითში აბუ აბულლაჰის (რაიალაჰუ ნჰ) რჩე ოცი უხლი. -სავ, ბუ ნიფე შაფიც იგივე ზრზე არიან, მალიქის ვით კი, ის ცდექვსეტი მუხლი, გან ათ-ავმე- იერ ათავიუფლებული ნა, რომლის ახელია იჰი, მბო: „მე ვნახე, რომ ადამინებმ ოროცი უხლი მაზი შეასულეს, ქეან უთი ვითრ იყ.“[8]

რაც შეხება აჰიჰ (არწმუნ) გადოცემე: სუნეთის იხვით, თარავიჰ მა რთმ ნ ცამე უხლი. ეს არის , ჰის უამავამა (ალაჰ ეიჰი ვა ალლ) შეასლა. უფ გელიანიც ეს არის. იუხეავად ამისა, რომელიმე ფრ მუხ უ შეასლებს, მაშ ამაიც როლე არ იქნება, ადგან საფეისან თარავიჰ მაის უხლებთან აკვშირეით ხვადასხვა ადოცემე არსეობს. მათ ერთმანეთის ინაამდეგ ცია არ გამოუხატავთ. ლლაჰის შუმავლს (ლლაჰუ ეიჰი ლამ) ამაზვის ზუსი/განსაზღვრული მუხლეის დენობაანაკავშირეით არაფე უთქვამს, თუმ მაზი ისე ა შესრულდ, როგორც ჰის ამავა (ლლაჰუ ვა ალლ) სრუებდა: როგორც იბნ ომე (რაალაჰუ ) გადოგვმს, -ერთმა ირამ ალლაჰის ავა(ალლალლაჰუ ალეიჰ ) ჰკით:ეი, ალლაჰის შუამა, ამის ზი ორი უდა ოს?“ შუამავამა (ლაჰუ ეიჰი სალლ) უპასუხ: „-ორად სულდე. თუ შიშ, რომ გაგითნდე, მაშინ ხოოდ რთ უხლი ვით ოცე!“[9]

ის, ვი იმამის უკ თარავიჰ ამაზის შესრულებას გადაწყვეტს, დასულებამ იმამის ერთად მაზი ა შეასოს. არ აქვს მნიშვნელობა იმამ ვითრთან თად თმე, ცამეტ თუ ოცასამ უხს შეასებს. ალლაჰის შუმავამა (ალლაჰუ ეიჰი ვა ) : ის, ვი იმამან ად მას ბოლომდე/დასრულებამდე შეასულე, მთელიამე მაის ლოცვში ჩაევლე.“[10]

თარავიჰ მაის იდშ მათის რთა შე ნეთი. სე, მარ ახში ლცვაც აშვბული, თუმ ჯიში მისი შერულე უფ არგელიან. გადმოცემები, რომლებიც ალლის შუმავლ იერ იდში მათით შესრულებულ თარავიჰ ნამაზზეა, უკვე ოვიყვაეთ. შუამავლის მიერ ჯამათით ამაზის ყვეტ მიზეზი ფარ აკნოის ში იყო, ადან ამალისვის ის იოდი ვაჰის (აიაის, კრძალვის, ბრძისა) აკნონების იოდი იყ.

აბუ რის (ადიალლაჰუ ) იფობ მუსლიმები ნამაზს კიევ -ლკე ასულებნე. შემდეგ ი, ომარ ინ -ჰატაბ (ადიალლჰუ ) მუსლიმანები ი იმამის უკ შერიბა.

აბრრაჰან ინ აბ-ქარიმმა ქვ: „რამაზის -ერთ ამეს ომარ ინ -ჰატან (ადიალლაჰუ ) თად დში ავდით. ხალხი იმოფანტ იყო. ზოგიერ ცალკე თავისით მაზს ცულ, ოგიეთს ი, იმამი ყავდა უკ ზს ასრულბდ. ომარმა (ადილლაჰუ ნჰ) თქვ: ჩე აზრით მათ იმამის უკ თუ შერებ რო კარგი ქნ.“ რის შეაც ადაწყვეტილბა იი ლხი ბაიი ინ ქაბის ან კრიბა. ამის შემდეგ, მასან ად სხვა ღეს კიევ ავედ. დამია იმამის უკ ამაზს ასრულებდნე. მარ (რაჰუ ) ქვ: ეს რა არ იდათი. მათი ასეთ ორაში შესრულებული მა ფრ ასარგელოა.’ იტყში ამის ოლო წილში ამაის მლოცვლე ისმობდ. დამიაები კი, ამის ირელ წილ თარავიჰ მაზს ასრულებდ.[11]

ციელით არ ინ -ჰატაბი (ადალლაჰუ ნჰ) იდათს არ ასულებ, რადან ისი ქმე შარითს უძნებო.

თარავიჰ მაის ლოვის დროს ვა ფილე ზის შერულე ექრუ. პიროვნე არძს თუ იუსრე, მაშინ არძის ნიეთით ამს შეუერთდბა იმამი ორი უხლის მდეგ სალმს, როცა ის, თვითონ გააგძელებს ორ უხლს კიევ აამატე. სე, ის ა ნმაზ ის ნიზე შეუძ, ომ ამს შეუერდეს ამვარად ამოტოვები სუნ შეასულო. იმის გამო, რომ იმამის ნიეთი იროვნის ნიეთი ხვადასხაა, იმეის სარწმუნო ოსაზრეით პრობლმა არის. ამასთანავე, შენეის დროს ნა მაზის ლცვა ექრუ.

თარავიჰ მაისა ვითრის ასრულე შე, ცალკე ან ამათით ამაზ შერულეაც მექრუ, რადან ჰის შუმამა (სალლალლჰუ ლეიჰი ვა ამ) : „ამით შეასულებელი ამაზი ვირი იყ.[12]

თარავიჰ მაის შე, თუცა ვითამდე სხვა მაზ შესრლე ექრუ არ. ამაზის თვის ბოლო ათ დღეს შერულებელი ფილე ამაზი ამ ახეობი.

თარავ ამაის როს ყურაის კითხვ

მუსლი სწავლუის იხედ ყურაის კითვა უნეთი. რო იც, რავიჰ ამაზს მიზა ყურაის ავიდან ომ აკითვა. ვარად, უსლი ხალხიურა თავან ბოლ ოუსმენ. ყურანის ამკითლმა იმამ აჭირო, ყურაის კითვის როს ხმა გაზო, რადან ლლჰის ამავალი (აჰუ ეი ვა სა) ან: ის, ვიც ყურაის კითვას არ ლამაზებს ჩვნგ არ არ.[13]

ყურაის კითვის ალამაზება - აფქრეით, გაგეით, მშვიად ლამაზი ხმით ყურანის კითვას ულისხ, რადან ამგვარად ყურაის კითვა როასარგე. სეე, ულში არსებულ რმენსაც გალიერე. თუმა, ამ აკითხში არავითარი ალე ოხ. იმამი ყურაის კით არავიჰ ზის უხლზე , რის შემდეგ ას აღავლე. მის შეახებ აჰად ინ ბელს ხვებს ოცე ვთ.[14]

იმამი აფიზი არ არის (ან ყურნი ზეირად არ იცი), ინ იგნის ახარეით ისი აკითხვა აშვებ, რადან ოგორც აი (ადიალლჰუ ) ადოგვცემს ისი ნა, რომლის ახელია ვანი, ამაზის თვში იგნის (ყურანის) აშულებით ამობას ასრულებდ.[15]

იმამ იმამობიას ყურა წაიკითოს, რომცვლთათვის ძიმე არ იყ. მრევლთან შეთანხმებით ყურანს გრძლად და ელა თუ წაიკითავს, ასეთ დროს არვითარი აღობა არ იქნება.

ვითრი და თარავიჰ ნამაზზე ყუნუთის კითხვა

ვით მაზი ლაის შუამავლ (ლალლჰუ ეიჰი სალა) სუნეიდა. ბუ აიუბ სარმაქვა: ლაჰის შუამაალ (ლლალაჰუ ეი ) ძან: „ვითი ყოველ უსლიმზეა დაესეულ. მას, ვისაც ვირის ხუთ უხლ ცვა ურს, შეასრულოს. მას, ვისაც ვითის ამ ხლა ოცვა ურ, შეასრულ. მას, ვისაც ვირის უხლ შესრულება ურ, შე.“[16]

ვით მაზ დრ, ძიის ინა მაის აწყეან ილის აზ გრძელდე. ვითის ყვლაზე ასარლო დრ ამის შეამდე, იმსაქასე-ის დრო, რადან აშ (რაიალლჰუ ) თქ: ლლჰის ამავა (ლლალაჰუ ლეიჰი ა სალლა) ვითრი ნამაზი ამის ყვლა წილში აქვს შესრულებული. თუმცა, სიცოცხლის მონაკვეთში ვითრ ამის შეყვეტამდე ეჰეისროს ასულებ.[17]

თუ არის შიში იმი, ომ იროვნე ინეის შემდეგ ერ აივიებ, მაშინ ვირს ამ ილცა, გან ჯაბირის (რადიალლაჰუ ნჰ) გადმცეის იხედვით, ლაჰის შუმავამა (ალლაჰუ ეიჰი ვა ) :ას, ვის შიში ქვს იმი, რომ რ გაიღვიძე, თრ მაზი ამის ირელ ში შეასულ. ხოო, ვიაც ვს, რომ ამის აწლში ამოიღვიძე, ვით ამის აწილში ილცოს, ადან ამის ოლო ში შერულეული მა ოწმეობაა, რის ამოც ფრ სასარ.“[18]

ამეს არავიჰ ნააზ შე იმათან თად ნალცი ვი მაის ალკე, ელმორედ ლცვა აშვებ არის, რადან ლაჰის შუმავამა (ჰუ ალეიჰი ლამ) ან: „ ამეში ორი ვით არის.[19]

ვითის ყვზე ოტა ენ ერთი უხლი, ყველზე ვრ კი რთმეტი. მისი შესრულების ორი ფორმა არსებოს: 1) -რ მუხლად ოს ერთი უხლი ცალკე სრლდე. 2) მუხლების ერთმანეთის თანმიმდევრობით, ერთი სალამით შესრულება.[20]

პირელ უხლზე ალ-, მეორე უხლზე ალ-ქააფირუუნის ამე უხლზე ალ-ლასის კითვა უსეჰაბი, რადან უბა ინ ბი შედეგნრი ადოგვემს: ლაჰის ავა(ალლალლაჰუ ალეიჰ ) სურების „87/1. იდ სახე ერ სა, აესა!“,109/1. რი: , !,112/1. : , ერადერ! კითვით ვით მაზს ასულებ.“[21]

ვით მაზ საის იცემის ეშე თი, შვიდი ან უხლის შეაც აშვეული. ყვაფის შეახებ მოცები არსე.

იბნი თაიმიამ (აჰიმაჰულ) თქვ:აც შეეხება ვითის როს ყუუთის უას: ამ კითში აიმეის ამი შეედუ არობს: პილი შეულეის მიხევი, ვირის კითვის როს ყუუთის კითვა არვითარ შეთხვაში უსთეაბი არ არის, რადგან ალლაჰის შუმავლან (ალლააჰუ ლეიჰი ლა) სგავ ქმეება არ სმენი. მეორე შეულბის იხით, მთელი ლის მავლბაში ყუუთის კითვა უს, როგორც იბნი ასუდი სხებ ადოგცემე. სე ლლაჰის უამავა (ალლაჰუ ეიჰი ამ) ალ ასან ინ ის (ადიალლაჰუ ) ვირი მაზ როს ყუნუთის უა უსავლე. მეამე შეედულეის ვით, როგორც უბაიი ინ ბი ადოგვემს, რამაზის ეორე ხეარში ყუნუთის კითვა უსეჰაბი. აქედან გამომდინარე, ვითრი მაის დროს ყუნუთის დუის ხვა მაზში აშვეული ედრბების ახებენა. ვისაც სურს შეუძია იკით, ვისაც არ ურს არ იკითავს... პირ ამანის ამეებში იმამი თუ ქნ თვის განმავლბაში ყუუთის წაიკითხავს, კარგი ნე. მხოლ რამაზის თვის ეორე ხეარ თუ წაიკითხავს, ისევ კარ იზმს. თუ აეროდ წაიკითავს, მაშინა კარს იზმს.“[22]

იმამი ყუუთის წაიკითავს, მიმყობმ ამი ნდა ოთქვა, ლო იმამ ხმ ისის, მაშინ ირონება ავისვის კე.[23]

თარავ ამაის სრულეის წო ორმა

გიერთ იმამი არვიჰ ზის სწრაფად შეულებას უპიესოას იჭე, რის გამოც, მლოცვამაზ უნეთები ვააჯიბების შესრულეას ვერ ახეხებენ. სე, მის საპირისპიროდ, გიეთი იმამი არავიჰ ამაზს ალან ნე ულე.
იმამის მოვაეობა ალლჰის შიში. ისე სწრაფად არ შეასულოს ამაზ, ომ ნეთი ან ვაჯიბის შერულე ოხერხდეს. სევე, ისე ძალიან ნელა ნდა შეასოს ზი, რომ მლოცვლთათვის ძიმე შეაწუხებელიყოს. ნამა ლლაჰის შუამავლ (ალლალლაჰუ ეიჰი ამ) მე ათვაისინებით და შესდეს.

არორია , რომ ამი არავიჰ ამაზ ცვის დროს შემით უხლზე წამოდ იუხეავად იმი, რომ ჯამათი ამის ახებ აფრთხილეასისემს, ის აი ოთხ უხლს შეასრულე ალმს ისე მისცემს. სგავ მე ნნის საწინააღმდეგოა, რადან ლლჰის ამავამა (ლლაჰ ეი ალლ) რძა, რომ ამის ამაზი ორ-ორ უხლად და შეეს.[24] აიშ (რაიალლჰუ ) ადოცეის ხედვით, ლაჰის შუამავლმა (ლლალლჰუ ვა ალლა) : ის, ვი ჩვნს მეი არ შეოიტა, მისაღებ არ არის / რყოფილი იქნე.“[25]

იმამს უხლზე მდგომარეობა ენდა ან შეახენე, მაშინ ის, აც ა გაკეოს, თაშზე აჯომა ლამის იცემის შემეგ ჰივ დეს შესრულება.

არის პრობლე იმში , მამი ზეობის არეშე ყურაის კითვას შეაამაზებს, თუმა საჭირო, რომ ყურანის კითვის სე (თაჯვიდი) აიცვას. იმამა ყურა ისე და იკითხოს, რომ ჩე არიგების ადლა საკუთარი ხმის ჩე-არიგეჰგავეს. ხოლო მუქრის დროს მუქრას, კრვის დროს აკრძლვას .. უზენ აჰიურაში ბრძ: „38/29. ან, სა, კუთხთა!

ერთხელ ალაჰის შუამავლმა (ლლალლჰუ ვა ალლა) შემთხით აბუ უსა ალ აშრის ყურნის კითვა მოისინა იამოვნა. მეორე დღეს კი უთხრ: გუშინ ის კითვის დროს ოგმი ნეავ ჩე დროიელი მდგომარეობა გენახ. მართლ ა ალლაჰს შენთვის ალ- ავუდის იზმარი (რთ-თი ასაკრავი ინსრუმნტ) უბო.“[26]

ან ამომინრე, ყურაის კითვის შელმაზე ისლამის ლეში თუ ორიელ, მაშინ მსმენელის რწმენ ღვივბს ფრ სმენდი გახ.
გიერთ იროვნე ზს ისეთ იმამის უკან ას, რომემაც მასზე რო ზეგავლენა მოახ. რათქმაუდა, ასეთ დროს აწიაღ არაფერი, თუმ უკე ნე უ ადამიან ამაზს თავიათი ჯიდის იმამის უკან შეასულეენ, რადან იბნ ომარი (ადიალლაჰუ ) დმოგვცემ: ალაჰის შუამავამა (ალლჰუ ეიჰი ვა ) ან: „ყოველივე თქნგამაამაზი ავისი ჯიის იმამის კა ასოს სხვა მეჯი ძიეაში არ იყოს.“[27][1] ბუხარი, 2/47-48.
[2] ბუხარი, 2/45.
[3] მუსლიმ, 1/508, ჰადისის №: 736.
[4] ბუხარი, 2/251-252.
[5] ბუხარი, 2/44.
[6] ბუხარი, 2/47-48.
[7] იბნ ჰუზეიმე, 2/138, ჰადისის : 1070; ალ-‘აზამია, მ ჰაისი ჰაენია. ამ ჰაისს ი ჰიბბადოსცემს: იბნ ჰიბბან, 6/169-170, ჰადისის : 2409; შუა-არავთი ამბობს, მ ჯაჭი სუს: ისა ბინ სუსმცია. ალ-ჰეისემი, მეჯმაუ’ზ-ზევაიდ, 3/172: ჯაჭვი ისა ბარია. იბნი ჰიბბა სად, ხოლო იბნ მი კი, სუსად მიევ.
[8] იბნ ყუდამე, ალ-მუღნი, 2/167.
[9] ბუხარი, 2/45.
[10] აბუ დავუდ, 1/105, ჰადისის : 1375; ალ-ალბანი, საჰიჰუ სუნენ- აბუ დავუდ, 1/258, ჰადისის : 1227, საჰიჰი.
[11] ბუხარი, 2/252.
[12] ბუხარი, 2/13.
[13] აბუ დავუდ, 2/155-156, ჰადისის : 1479; ალ-ალბანი, საჰიჰუ სუნენ- აბუ დავუდ, 1/275-276, ჰადისის : 1304;
[14] აბდურრაჰმან ბინ მუჰამმედ ბინ ყასიმ, ალ-იჰქამ შერჰუ უსული’ლ-აჰქამ, 1/309-310.
[15] ბეიჰაქი, სუნენ, 2/253; იბნ ჰაჯერ, თელჰის’ულ-ჰაბირ, 2/43;
[16] აბუ დავუდ, 2/132, ჰადისის : 1422; ალ-ალბანი, საჰიჰუ სუნენ- აბუ დავუდ, 1/267, ჰადისის : 1260.
[17] ბუხარი, 2/13.
[18] მუსლიმ, 1/570, ჰადისის : 755.
[19] აბუ დავუდ, 2/140-141, ჰადისის : 1439; ალ-ალბანი, საჰიჰუ სუნენ- აბუ დავუდ, 1/269-270, ჰადისის : 1276.
[20] მაგალითად, სამ მუხლიანი ვითრის შესრულების ორი ფორმა განვიხილოთ: 1) ორი მუხლის შესრულების შემდეგ სალამს მივცემთ, რის შემდეგაც ერთ მუხლს ცალკე შევასრულებთ. 2) სამივე მუხლს ერთმანეთის მიყოლებით ერთი სალამით დავასრულებთ.
[21] იბნ მაჯე, 1/370, ჰადისის №: 1171; ალ-ალბანი, საჰიჰუ სუნენ-იბნ მაჯე, 1/193, ჰადისის №: 961.
[22] იბნ თეიმიია, მეჯმუუ’ლ-ფეთვა, 22/271.
[23] იბნ ყუდამე, ალ-ყაფი, 1/153.
[24] ბუხარი, 2/45.
[25] მუსლიმ, 2/1344, ჰადისის №: 1718.
[26] მუსლიმ, 1/546, ჰადისის №: 793.
[27] თაბერანი, ალ-ქებირ, 12/270, ჰადისის №: 13373; ჰეისემი, მეჯმაუ’ზ-ზევაიდ, 2/23-24.